วัดศิลางู

วัดศิลางู ชาวสมุย เรียกว่า พระธาตุหินงู เป็นที่ประดิษฐาน "พระธาตุศิลางู" เจดีย์องค์สีเหลืองทอง ริมชายทะเล ตามประวัติของวัดเล่าว่า สร้างขึ้นโดยชาวตำบลมะเร็ต ชื่อนายสีทอง และมีพิธีบรรจุ พระบรมสารีริกธาต ุเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2478 โดยเจ้าคุณพระอรรถทัศสิสุทธิพงศ์ แห่งวัด ชีโทน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จนมัสการเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2505 ชาวเกาะสมุยจึงถือเป็นประเพณีงานนมัสการสืบมา

Visitors: 27,251